Afspraken

Schoolregels

Leerlingen brengen heel wat tijd door op school. In die tijd maken en houden we het graag gezellig. Hier lees je hoe we er samen aan werken dat alle leerlingen zich thuis voelen op school.

 • We hebben respect voor elkaar, dus vloeken en discrimineren niet.
 • Je bent op tijd in de les met alles wat je nodig hebt in die les.
 • Als je niet op (tijd) school kunt zijn, meld je dat volgens de regels.
 • Roken, alcohol, energiedrinks, wapens, vuurwerk, drugs en (andere) strafbare feiten zijn verboden op school. Wanneer dit toch wordt geconstateerd, volgt een schorsing en/of melding bij de politie.
 • Mobieltjes, iPads, e.d. mogen alleen worden gebruikt in de pauze of met toestemming van de docent. (Let op: foto’s en filmpjes maken mag niet).
 • Computers gebruik je alleen met toestemming van een docent of mediathecaris. Gebruik alleen je eigen inlogcode en wachtwoord.
 • Eten en drinken doe je in de daarvoor aangewezen ruimten. Uitdrukkelijk niet achter de computer.
 • Breng je pauze door in de daarvoor aangewezen ruimten.
 • De school is van ons allemaal, daarom houd je de school netjes.
 • Wees zuinig op je boeken. Kaft ze en neem ze mee in een stevige afsluitbare tas met verstevigde bodem.

Rookvrij schoolterrein

Csg Bogerman wil graag een actieve bijdrage leveren aan het laten opgroeien van een rookvrije generatie en heeft daarom haar schoolterreinen rookvrij verklaard. Zij hoopt hiermee bij de leerlingen het roken te ontmoedigen en de verleiding om te beginnen met roken weg te nemen.

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan alle rechten en plichten van leerlingen. Het statuut is gemaakt in samenwerking met de leerlingenraad. De rechten en plichten die in het statuut worden genoemd, zijn bindend voor iedere leerling.

→ Leerlingenstatuut

Plaatsingsprocedure en -criteria

De rector (als eindverantwoordelijke) baseert haar beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool. De overheid heeft bepaald dat dit advies bindend is. Het kan zijn dat het schooladvies wordt aangepast naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere erkende eindtoets. In dat geval baseert de rector (als eindverantwoordelijke) haar beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies.

Als een leerling is aangemeld bij csg Bogerman, gaat de school als volgt te werk:

 1. Ouders en leerlingen ontvangen een kaart ter bevestiging van hun aanmelding;
 2. In juni krijgen ouders een mail met daarin informatie over de klas en het niveau waarin de leerling is geplaatst. De leerling weet dan ook bij wie hij/zij in de klas zit. In de mail staat het moment waarop de kennismaking voor de zomervakantie plaatsvindt vermeld. Tijdens dit kennismakingsmoment ontvangt de leerling meer informatie over de start van het schooljaar. 

Ziekmelden en verlof aanvragen


Ziekmelden

Via ‘formulieren’ in de schoolapp kunt u uw kind ziek melden. Een leerling die 18 jaar of ouder is, kan dit zelf doen. Wij verwachten dagelijks een vernieuwde ziekmelding. Beter melden is niet nodig. Als een leerling een week of langer afwezig is geweest, meldt hij zich bij terugkomst op school bij de leerjaarcoördinator of bij diens plaatsvervanger om een plan op te stellen voor het inhalen van de opgelopen achterstand.

Verlof Aanvragen

In principe wordt verlof voor één of meerdere dagen alleen verleend vanwege redenen zoals genoemd in de verlofregeling. Verlof voor leerlingen kan worden aangevraagd via ‘formulieren’ in de app. In de regeling voor verlof leerlingen staat beschreven welke soorten verlof er zijn en hoe deze aangevraagd kunnen worden.

U ontvangt geen bevestigingsmail van ziekmeldingen en aanvragen voor kort (medisch) verlof. Deze worden zo spoedig mogelijk door de administratie verwerkt in Somtoday. U kunt uw aanvraag via Somtoday bekijken.

Leerplicht

De toekomst van onze leerlingen staat centraal in het onderwijsproces. Wij streven naar betrokken en betekenisvol onderwijs. Dat betekent dat het belangrijk is dat leerlingen op school zijn als er les wordt gegeven. Samen met de leerplichtambtenaar heeft de school de verantwoordelijkheid om leerlingen hierin te stimuleren en hen erop aan te spreken als het misgaat. De wet geeft daarvoor ook een aantal regels.

Wat is leerplicht?

Leerlingen zijn volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna zijn ze tot hun achttiende verjaardag volledig leerplichtig, behalve als ze minimaal een mbo2‐, havo‐ of vwo-diploma hebben (de zogeheten startkwalificatie). Een leerplichtambtenaar controleert of leerlingen en hun ouders zich aan de leerplicht houden. Iedere gemeente heeft eigen leerplichtambtenaren. De contactinformatie van de leerplichtambtenaren staat op de site van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren.

Wanneer onderneemt de school actie?

Ouders zijn medeverantwoordelijk voor de aanwezigheid van hun kind op school. Daarom brengt de school hen op de hoogte van ongeoorloofd verzuim. Dit kan in eerste instantie telefonisch. Na een aantal keren gaat er een brief naar huis. Is er geen verbetering, dan volgt een gesprek op school met de leerling, de ouders en de mentor. Is er vervolgens nog geen verbetering, dan wordt eventueel de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Csg Bogerman is verplicht om bij de leerplichtambtenaar te melden dat leerlingen zonder geldige reden meer dan 16 uur les‐ of praktijktijd gedurende vier opeenvolgende lesweken verzuimen. De school is ook verplicht om regelmatig te laat komen en het zogeheten ‘luxeverzuim’ rondom vakanties te melden.

Als een leerling 18 wordt

Naar aanleiding van aanpassingen in wet- en regelgeving, mag een leerling wanneer hij of zij 18 jaar wordt alleen zelf aangeven of zijn / haar ouders inzage mogen hebben in Somtoday en de schoolapp. Op de dag dat de leerling 18 jaar wordt, wordt voor ouders de toegang automatisch geblokkeerd. De leerling kan een e-mail sturen naar toestemming@cvo-zwfryslan.nl met het bericht dat de ouders weer toegang mogen hebben tot de gegevens. Deze mail wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de Centrale Leerlingen Administratie (CLA). De CLA zorgt ervoor dat dit wordt aangepast. 

Veiligheid, informatiebeveiliging en privacy

Het is belangrijk dat leerlingen en personeel veilig zijn op school. De school werkt hier elke dag hard aan. Hieronder is het veiligheidsplan te vinden. Dit plan beschrijft de wijze waarop de school om gaat met de veiligheid van leerlingen. Het schoolveiligheidsplan omvat preventieve maatregelen, schoolregels, procedures bij incidenten en allerlei protocollen waaronder het protocol fysieke veiligheid gebouw en omgeving en het pestprotocol.

→ Schoolveiligheidsplan

Bijlagen schoolveiligheidsplan

→ Pestprotocol
→ Fysieke veiligheid gebouw en omgeving

→ Incidentenregistratie

Privacy

De school gaat zorgvuldig om met de privacy van uw zoon/dochter. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van uw zoon/dochter, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van uw zoon/dochter vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

In het privacyreglement CVO Zuid-West Fryslân is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlingengegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.


→ Privacyreglement

→ Privacyreglement (beknopt)
→ Reglement kluis, tas en kledingcontrole
→ Protocol schorsing en verwijdering

→ Reglement voor gebruik ICT-faciliteiten

Meldcode

Stichting CVO Zuid-West Fryslân is samen met de scholen verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de begeleiding van haar leerlingen. Deze verantwoordelijkheid geldt ook geldt ook voor leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Wij verwachten van medewerkers van CVO Zuid-West Fryslân dat zij in alle contacten met leerlingen alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Alle medewerkers moeten effectief reageren op deze signalen. Wij streven ernaar dat het mogelijke geweld gezien en gestopt wordt en we bieden hulp bij de gevolgen ervan.

Er wordt gebruik gemaakt van het afwegingskader meldcode zodat de beroepskrachten die binnen de school werkzaam zijn, weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De Meldcode is hieronder te vinden:

→ Afwegingskader Meldcode

Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg opgelost. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. In de klachtenregeling leest u hoe u uw klacht kunt melden en hoe de school deze afhandelt. 

Uitgangspunt hierbij is dat de klacht daar wordt opgelost, waar deze is ontstaan, dat wil zeggen met de direct betrokkenen. Lukt dit niet dat kunt u naar de schoolleiding of het College van Bestuur. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke klachtencommissie voor Christelijk onderwijs. Zowel ouders als leerlingen kunnen een klacht voorleggen aan de landelijke klachtencommissie. De klachtencommissie gaat – voordat de klacht in behandeling wordt genomen – eerst na of u de klacht al op school hebt aangekaart en of de procedure daar is doorlopen. 

→ Meldplicht en Klachtenregeling

Sponsorbeleid

Om het onderwijs nog aantrekkelijker te kunnen aanbieden aan onze leerlingen, hebben wij sponsors aangetrokken om extra middelen en mogelijkheden te hebben. Wij werken samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven die ons veelal in natura sponsoren. Wij hebben met hen de afspraak gemaakt dat zij geen enkele invloed hebben op de manier waarop wij ons onderwijs inrichten en verzorgen.

Aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor diefstal van en voor schade aan fietsen, kleding, brillen, mobieltjes enzovoort. Om eigendommen op een veilige plaats te bewaren maken de leerlingen gebruik van hun kluisje. De school doet door middel van surveillance en videobewaking al het mogelijke om diefstal en beschadiging van eigendommen van leerlingen te voorkomen. Iedereen is aansprakelijk voor de schade die hij/zij toebrengt aan de schoolgebouwen en -terreinen en aan eigendommen van de school, van personeelsleden of van medeleerlingen. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen en dergelijke, wanneer leerlingen onrechtmatig het schoolterrein verlaten tijdens schooluren.