Over csg Bogerman

Waar staan wij voor?


Je maakt ’t samen!’ Daarmee drukken wij uit waar csg Bogerman voor staat. Als school helpen wij leerlingen om het beste uit henzelf te halen en hun talent in te zetten voor zichzelf en anderen. Op onze opleidingen en in de buitenschoolse activiteiten kunnen leerlingen heel wat talenten kwijt. Denk aan het Technasium, Bèta Challenge, het gymnasium, het Vakcollege of het extra aanbod zoals de sportklas of een van de bands, orkesten of het koor van csg Bogerman. 

HIER STAAN WIJ VOOR

Csg Bogerman is een gemeenschap van jongeren en volwassenen die zich willen ontwikkelen met hoofd, hart en handen. De leerlingen ontdekken en verdiepen hun eigen vaardigheden en talenten en ontwikkelen zich tot volwaardige, kritisch denkende leden van de maatschappij.

De school daagt leerlingen uit om zichzelf te leren kennen: wie ben je, waar ligt je hart, waar ben je goed of minder goed in, waarin wil je je ontwikkelen? Onze visie is: alles wat je deelt, groeit. Daarom zoeken we iedere dag opnieuw naar mogelijkheden om te delen en samen op te trekken. Met hulp van anderen blijven leerlingen zichzelf ontwikkelen. Ze krijgen te maken met betrokken en bevlogen medewerkers, die bezield en betekenisvol onderwijs geven. Wij willen leerlingen opleiden tot mensen die van betekenis zijn in de samenleving. Met hoofd, hart en handen.

We werken hard aan de verbinding met die wereld om ons heen. Er is nauwe samenwerking met bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties, maar ook met primair onderwijs en vervolgopleidingen. Juist die verbinding maakt duidelijk: wat je leert, doet ertoe – nu en later.

HIER KOMEN WIJ VANDAAN

De naam van onze school verwijst naar Johannes Bogerman. Een calvinist en kerkbestuurder. Een harde werker en doorzetter. Die werkcultuur zie je nog steeds terug in de school en daar zijn we trots op.

Csg Bogerman is een fusieschool met een rijke traditie. In 1991 vond een scholenfusie plaats en ontstond Bogerman. Door de samenvoeging van christelijke LTS (CTS), christelijke scholengemeenschap voor LEAO/LMO W.G. Baarda College, christelijke LHNO De Opslach en de christelijke scholengemeenschap Bogerman College (mavo/havo/vwo/gymnasium) ontstond er een brede scholengemeenschap. Ook de regiolocaties Koudum en Wommels ontstonden door een fusie. In 2016 werd ook csg Gaasterland een regiolocatie van csg Bogerman. In 2019 werd de regiolocatie Wommels gesloten.

Schoolplan

Het schoolplan is een meerjarenplan waarin staat omschreven wat de drijfveren, ambities en doelen van de school zijn. Het schoolplan geeft aan waar de leidinggevenden, docenten, het ondersteunend personeel en leerlingen de komende jaren aan werken en naartoe werken. 

→ Schoolplan csg Bogerman

Het schoolplan van csg Bogerman is in lijn met het strategisch plan van CVO Zuid-West Fryslân en wordt jaarlijks nader uitgewerkt in het schooljaarplan.

Contactgegevens

Onze docenten en mentoren zijn doorgaans tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch niet bereikbaar. Zij geven dan les. In de csg Bogerman app stuurt u hen eenvoudig een bericht of u laat via het centrale telefoonnummer een terugbel-verzoek achter.

E-mail: secretariaat@cvo-zwfryslan.nl
Telefoon: 0515 482 482

Locatie Hemdijk 2, Sneek

Vakcollege, bovenbouw havo en bovenbouw vwo
Hemdijk 2, 8601 XH Sneek
(0515) 482 482

Locatie Hemdijk 47, Sneek

​Onderbouw havo / vwo en m@vo
Hemdijk 47, 8601 XJ Sneek
(0515) 482 482

Locatie Koudum

ds. L. Tinholtstraat 3c, 8723 CW Koudum
(0514) 532 110

Locatie Balk

Douwe Aukesstraat 1, 8561 CS Balk
(0514) 602 216

Bestuur

De rector vormt samen met de afdelingsleiders het managementteam van csg Bogerman. Elke afdeling (havo / vwo klas 1 en 2, vakcollege, m@vo (vmbo GT), havo klas 3 t/m 5, vwo klas 3 t/m 6 en de regiolocaties Balk en Koudum) staat onder leiding van een afdelingsleider. 

CVO Zuid-West Fryslân

Csg Bogerman valt samen met het Marne college (Bolsward) en praktijkschool De Diken (Sneek) bestuurlijk onder de stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuid-West Fryslân (CVO). De stichting staat onder leiding van een College van Bestuur (CvB). Een Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het functioneren van de stichting en het College van Bestuur.

Stichting CVO Zuid-West Fryslân wil met haar drie scholen een wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving en een bron voor inspirerend onderwijs zijn. De kernwaarden van de stichting zijn aandacht en moed.

Samenwerking

Van en met elkaar leren en ontwikkelen. Dat is de doelstelling van de samenwerkingen die CVO aangaat met andere organisaties. Samen kun je meer doen, is de slagkracht groter. Dat is zichtbaar en merkbaar bij de samenwerking met onderwijsgroep Fricolore en het samenwerkingsverband Fultura.

Fricolore

Csg Bogerman participeert in de onderwijsgroep Fricolore. Fricolore wordt gevormd door 14 scholen voor Christelijk en interconfessioneel voortgezet onderwijs in Friesland, de Noordoostpolder, Urk en de kop van Overijssel. De scholen werken samen om het onderwijs en de organisatie op de scholen te bevorderen. 

Lees meer op www.fricolore.nl

Fultura

Samenwerkingsverband Fultura is een samenwerking in de regio en heeft als doel om voor iedere leerling een passende onderwijsplek te realiseren. De scholen binnen het samenwerkingsverband spreken samen af hoe ze passend onderwijs kunnen organiseren met het geld dat het samenwerkingsverband van de overheid ontvangt. 

Lees meer op www.fultura.nl