Over csg Bogerman

Waar staan wij voor?


Je maakt ’t samen!’ Daarmee drukken wij uit waar csg Bogerman voor staat. Als school helpen wij leerlingen om het beste uit henzelf te halen en hun talent in te zetten voor zichzelf en anderen. Op onze opleidingen en in de buitenschoolse activiteiten kunnen leerlingen heel wat talenten kwijt. Denk aan het Technasium, Bèta Challenge, het gymnasium, het Vakcollege of het extra aanbod zoals de sportklas of een van de bands, orkesten of het koor van csg Bogerman. 

HIER STAAN WIJ VOOR

Csg Bogerman is een gemeenschap van jongeren en volwassenen die zich willen ontwikkelen met hoofd, hart en handen. De leerlingen ontdekken en verdiepen hun eigen vaardigheden en talenten en ontwikkelen zich tot volwaardige, kritisch denkende leden van de maatschappij.

De school daagt leerlingen uit om zichzelf te leren kennen: wie ben je, waar ligt je hart, waar ben je goed of minder goed in, waarin wil je je ontwikkelen? Onze visie is: alles wat je deelt, groeit. Daarom zoeken we iedere dag opnieuw naar mogelijkheden om te delen en samen op te trekken. Met hulp van anderen blijven leerlingen zichzelf ontwikkelen. Ze krijgen te maken met betrokken en bevlogen medewerkers, die bezield en betekenisvol onderwijs geven. Wij willen leerlingen opleiden tot mensen die van betekenis zijn in de samenleving. Met hoofd, hart en handen.

We werken hard aan de verbinding met die wereld om ons heen. Er is nauwe samenwerking met bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties, maar ook met primair onderwijs en vervolgopleidingen. Juist die verbinding maakt duidelijk: wat je leert, doet ertoe – nu en later.

HIER KOMEN WIJ VANDAAN

De naam van onze school verwijst naar Johannes Bogerman. Een calvinist en kerkbestuurder. Een harde werker en doorzetter. Die werkcultuur zie je nog steeds terug in de school en daar zijn we trots op.

Csg Bogerman is een fusieschool met een rijke traditie. In 1991 vond een scholenfusie plaats en ontstond Bogerman. Door de samenvoeging van christelijke LTS (CTS), christelijke scholengemeenschap voor LEAO/LMO W.G. Baarda College, christelijke LHNO De Opslach en de christelijke scholengemeenschap Bogerman College (mavo/havo/vwo/gymnasium) ontstond er een brede scholengemeenschap. Ook de regiolocaties Koudum en Wommels ontstonden door een fusie. In 2016 werd ook csg Gaasterland een regiolocatie van csg Bogerman. In 2019 werd de regiolocatie Wommels gesloten.

Schoolplan

Het schoolplan is een meerjarenplan waarin staat omschreven wat de drijfveren, ambities en doelen van de school zijn. Het schoolplan geeft aan waar de leidinggevenden, docenten, het ondersteunend personeel en leerlingen de komende jaren aan werken en naartoe werken. 

Het schoolplan van csg Bogerman is in lijn met het strategisch plan van CVO Zuid-West Fryslân en wordt jaarlijks nader uitgewerkt in het schooljaarplan.

Schoolplan 2017-2020

Contactgegevens

Onze docenten en mentoren zijn doorgaans tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch niet bereikbaar. Zij geven dan les. In de csg Bogerman app stuurt u hen eenvoudig een bericht of u laat via het centrale telefoonnummer een terugbel-verzoek achter.

E-mail: administratie@bogerman.nl
Telefoon: 0515 482 482

Locatie Hemdijk 2, Sneek

Vakcollege, bovenbouw havo en bovenbouw vwo
Hemdijk 2, 8601 XH Sneek
(0515) 482 482

Locatie Hemdijk 47, Sneek

​Onderbouw havo / vwo en m@vo
Hemdijk 47, 8601 XJ Sneek
(0515) 482 482

Locatie Koudum

ds. L. Tinholtstraat 3c, 8723 CW Koudum
(0514) 532 110

Locatie Balk

Douwe Aukesstraat 1, 8561 CS Balk
(0514) 602 216

Bestuur

De rector vormt samen met de afdelingsleiders het managementteam van csg Bogerman. Elke afdeling (havo / vwo klas 1 & 2, Vakcollege, m@vo (vmbo GT), havo klas 3 t/m 5, vwo klas 3 t/m 6 en de regiolocaties Balk en Koudum) staat onder leiding van een afdelingsleider. 

CVO Zuid-West Fryslân

Csg Bogerman valt samen met het Marne college (Bolsward) en praktijkschool De Diken (Sneek) bestuurlijk onder de stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuid-West Fryslân (CVO). De stichting staat onder leiding van een College van Bestuur (CvB). Een Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het functioneren van de stichting en het College van Bestuur.

Stichting CVO Zuid-West Fryslân wil met haar drie scholen een wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving en een bron voor inspirerend onderwijs zijn. De kernwaarden van de stichting zijn aandacht en moed.

Samenwerking

Van en met elkaar leren en ontwikkelen. Dat is de doelstelling van de samenwerkingen die CVO aangaat met andere organisaties. Samen kun je meer doen, is de slagkracht groter. Dat is zichtbaar en merkbaar bij de samenwerking met onderwijsgroep Fricolore en het samenwerkingsverband Fultura.

Fricolore

Csg Bogerman participeert in de onderwijsgroep Fricolore. Fricolore wordt gevormd door 16 scholen voor Christelijk en interconfessioneel voortgezet onderwijs in Friesland, de Noordoostpolder, Urk en de kop van Overijssel. De scholen werken samen om het onderwijs en de organisatie op de scholen te bevorderen. 

Lees meer op www.fricolore.nl

Fultura

In Fultura werken 10 scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs samen om passend onderwijs vorm te geven. De 10 scholen staan onder verantwoordelijkheid van 6 schoolbesturen. Deze schoolbesturen hebben ieder een vertegenwoordiger in het bestuur van het samenwerkingsverband. Deze schoolbesturen hebben in het zogenaamde ondersteuningsplan vastgelegd hoe ze passend onderwijs willen vormgeven. 

Lees meer op www.fultura.nl

COVID-19

Csg Bogerman houdt de ontwikkelingen goed in de gaten en volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM op. Daarbij geldt voor al onze afwegingen dat de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze leerlingen en personeel voorop staat. Klik op een onderwerp in onderstaand menu voor meer informatie. 

Twijfelt u of uw zoon of dochter naar school kan komen in verband met corona gerelateerde klachten? Raadpleeg de beslisboom. - Lees hier meer over de werkwijze rondom les op afstand als leerling of docent vanwege de maatregelen niet op school aanwezig kan zijn.

Informatie voor ouders/verzorgers en leerlingen

Als er veranderingen zijn, ontvangen ouders/verzorgers en leerlingen een update via de schoolapp.

Veiligheids- en hygiënerichtlijnen

De leerlingen hoeven in school geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te bewaren. Dit geldt ook voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn. De 1,5 meter afstand tussen het personeel en leerlingen blijft wel gehandhaafd. Tussen personeel onderling geldt deze regel ook. Het is van groot belang dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Richtlijnen RIVM

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding te voorkomen zijn:

 • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling.
 • Was meerdere keren per dag 20 seconden je handen (bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek).
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Zit niet aan je gezicht.
 • Het RIVM stelt mondkapjes niet verplicht in het voortgezet onderwijs. Het staat leerlingen vrij om vrijwillig een mondkapje te gebruiken als zij zich daar veilig en goed bij voelen.

Gezondheidsrichtlijnen binnen csg Bogerman

 • Een leerling met (luchtweg)klachten (neusverkoudheid, hoesten of moeilijk ademen/ benauwdheid) blijft thuis.
 • Een leerling met koorts (boven 38°C) blijft thuis.
 • Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.
 • Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar school als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Als iemand in het huishouden van een leerling koorts (boven 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.
 • Als iemand in het huishouden van een leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.
 • Als een leerling in nauw contact geweest is met iemand die getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft moet een leerling zich laten testen en, op advies van de GGD, 14 dagen thuisblijven.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep of met een gezinslid dat in een risicogroep valt, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.
 • Leerlingen met corona gerelateerde klachten worden getest door de GGD met toestemming van de ouders/verzorgers, conform het landelijk testbeleid en de opgestelde uitgangspunten.
 • Een leerling die niet tot een risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met de mentor/coach. Indien een leerling thuisblijft, meldt de school dit (verplicht) bij de leerplichtambtenaar.
 • Bij een ongewoon aantal leerlingen en/of medewerkers met klachten neemt csg Bogerman contact op met de GGD.

Veiligheidsmaatregelen binnen csg Bogerman

 • De locaties van csg Bogerman zijn zo ingericht, dat iedereen anderhalve meter afstand kan houden en er zo weinig mogelijk beweging in het gebouw is. Er zijn o.a. looproutes aangebracht.
 • Leerlingen volgen de instructies op die op de onderwijslocaties worden verstrekt door medewerkers of kenbaar worden gemaakt via posters, afzetlinten of vloerstickers.
 • Via je onderwijslocatie hoor je of je gebruik kunt maken van een kluisje.
 • Ouders/verzorgers komen alleen in het schoolgebouw of op het schoolplein als zij een afspraak hebben met een medewerker van csg Bogerman.
 • In het voortgezet onderwijs geldt een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Ingangsdatum is maandag 5 oktober 2020.

Hygiëne maatregelen

Csg Bogerman zorgt voor voldoende papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays op de locaties en de locaties van worden dagelijks intensief schoongemaakt.

Ventilatie

Op basis van de huidige inzichten veronderstellen het RIVM en het OMT dat de transmissie van het virus hoofdzakelijk plaatsvindt door druppeltransmissie en direct en indirect contact. Daaruit blijkt dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van al geldende eisen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.). De eisen zijn o.a.:

 • goed werkende en gecontroleerde ventilatiesystemen;
 • regelmatig vervangen van de filters van de ventilatiesystemen;
 • zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse buitenlucht;
 • ventileren van de lokalen door deuren en/of ramen te openen;
 • geen gebruikmaken van ventilatoren of systemen waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven.

Alle gebouwen van csg Bogerman voldoen aan bovenstaande eisen.

Vervoer

 • Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger.
 • Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school worden ook opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger gebruik te maken.

Excursies

De geplande excursies binnen csg Bogerman gaan zeker voor de eerste helft van het schooljaar niet door.