Ondersteuning

Goede begeleiding is van groot belang voor leerlingen om hun opleiding succesvol af te ronden. Soms is daarnaast extra ondersteuning nodig. Iedere leerling is uniek. Daarom zorgen wij voor begeleiding en zo nodig extra ondersteuning op maat.

Begeleiding binnen school

MENTORAAT & COACHING

De persoonlijke begeleiding van leerlingen komt in de eerste plaats van de mentor/coach. Iedere leerling heeft een mentor/coach. Deze bespreekt regelmatig met de leerling en de ouders hoe het gaat op school. De mentor/coach is het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. 

De tijd dat een leerling bij ons op school is, zijn de tienerjaren van een leerling. In deze tienerjaren ontwikkelt een leerling zich sterk. Er zijn momenten dat een leerling in deze ontwikkeling begeleiding nodig heeft. We hebben veel kennis en kunde in huis op het gebied van het begeleiden op zelfvertrouwen, talenten ontdekken, omgaan met stress en hoe je met andere leerlingen omgaat. 

LEERWEGONDERSTEUNEND ONDERWIJS

Sommige leerlingen komen, nadat zij een test hebben gemaakt, in aanmerking voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Binnen het vmbo proberen we als school de leerlingen met lwoo in kleinere groepen te plaatsen en organiseren we meer begeleiding. Een commissie van buiten de school beslist of leerlingen hier recht op hebben.

DYSLEXIE

Leerlingen die dyslexie hebben, ervaren soms meer moeite op school. Vaak zien we dat bij de talen. We hebben op school afspraken gemaakt over hoe we dyslexie leerlingen hierin kunnen begeleiden. De afspraken variëren per leerling en van alleen extra tijd tot intensievere een-op-een begeleiding. De afspraken die we gemaakt hebben zijn te vinden in het dyslexiebeleid. 

STUDIEBEGELEIDING

De mentor/coach en de vakdocenten helpen leerlingen om de lesstof onder de knie te krijgen. In de LOB-uren (Loopbaanoriëntatie en –begeleiding) wordt onder andere aandacht besteed aan de studieplanning en de studievaardigheden. Vakdocenten ondersteunen daarnaast de leerlingen ook in leerstrategieën voor het betreffende vak.

LEERLINGBEGELEIDING

Binnen elke afdeling van csg Bogerman is leerlingbegeleiding aanwezig en een coördinator voor de leerlingenondersteuning. Zij ondersteunen de mentor/coach in zijn/haar taak . Wanneer er sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte zijn zij, samen met de begeleider passend onderwijs de aangewezen personen om hier actie in te ondernemen. Een leerling (en ouder) kan ook zelf de stap zetten richting de leerlingbegeleiding als ze er met de mentor niet uitkomen. 

De afdelingen in Sneek worden ondersteund in deze begeleidende taak via de centrale leerling opvang van de Villa (hemdijk 2) of de Flex (hemdijk 47). In Koudum is dit in ontwikkeling.

Ondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel leggen wij vast welke ondersteuning wij kunnen bieden aan leerlingen. Dit zowel voor leerlingen met als zonder extra ondersteuningsbehoefte. Ook staat hierin welke ambities wij hebben voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseren wij welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) docenten. Docenten en ouders hebben adviesrecht op het ondersteuningsprofiel via de Medezeggenschapsraad.

→ Schoolondersteuningsprofiel

Contactpersonen ondersteuning en begeleiding

U kunt contact opnemen met de contactpersonen door een bericht te sturen via de schoolapp of door te bellen met het algemene nummer (0515-482482) en te vragen naar de betreffende begeleider.

ondersteuningscoördinator csg Bogerman (algemeen)

Mevr. D. Japenga

coördinatie Leerling ondersteuning
Vakcollege Sneek

Klas 1 en 2 basis / kader

mevr. R. Hosper

bovenbouw TNV

mevr. A. Terpstra

bovenbouw MD 

mevr. L. Berks 

COÖRDINATIE LEERLING ONDERSTEUNING
M@VO Sneek

Mevr. N. Stegenga
Mevr. K. Bakker

COÖRDINATIE LEERLING ONDERSTEUNING 
havo (Sneek)

Klas 1 en 2 

mevr. F. Rienstra

Klas 3

dhr. P. van Dalen 

Klas 4

mevr. N. Abma 

Klas 5mevr. S. van Meerveld

COÖRDINATIE LEERLING ONDERSTEUNING
VWO (Sneek)

Klas 1 en 2

mevr. F. Rienstra

Klas 3 

mevr. C. Noordstrand
Klas 4 t/m 6mevr. L. van der Zwaag

COÖRDINATIE LEERLING ONDERSTEUNING
csg Bogerman Balk

mevr. M. Nooij

COÖRDINATIE LEERLING ONDERSTEUNING
csg Bogerman Koudum

mevr. C. Andela
Begeleider passend onderwijs
mevr. M. Trompvakcollege, havo/vwo bovenbouw, Balk en Koudum
mevr. Y. van den Bergem@vo, havo/vwo klas 1, 2 en 3
mevr. A. Bilkerbegeleider passend onderwijs havo vwo bovenbouw

Externe begeleiding

Verschillende externe organisaties bieden (extra) begeleiding en zorg en zijn bereikbaar voor vragen van leerlingen en ouders. De ondersteuning loopt via de coördinator leerlingenzorg van de betreffende afdeling.

GGD

De GGD nodigt de leerlingen in klas 1 vmbo uit voor een gezondheidsonderzoek. Alle leerlingen in de klassen 2 havo, 2 vwo, 3 vmbo, 4 havo en 4 vwo ontvangen een digitale vragenlijst. Naar aanleiding van de antwoorden worden sommige leerlingen voor een gesprek uitgenodigd. Leerlingen kunnen ook zelf via de GGD een afspraak voor een gesprek maken. Natuurlijk kan dit ook via de mentor of leerlingbegeleider. Daarnaast heeft de GGD een telefonisch spreekuur, bedoeld voor vragen van ouders of leerlingen over gezondheid, school, thuis of opvoeding.

Schoolmaatschappelijk werker

Op onze school werkt een schoolmaatschappelijk werker. Leerlingen kunnen bij haar terecht met allerlei vragen of problemen. Bijvoorbeeld als ze niet lekker in hun vel zitten, problemen thuis hebben, gepest worden of willen werken aan meer zelfvertrouwen. Een gesprek kunt u aanvragen via de mentor of de zorgcoördinator. De schoolmaatschappelijk werker verwijst leerlingen zo nodig door naar andere hulpverleners.

Fultura

Via het samenwerkingsverband Fultura is een deel van de leerlingenondersteuning geregeld. Bij Fultura kunnen leerlingen onder meer terecht voor een dyslexietest, orthopedagogische hulp of andere specialistische begeleiding. Ook biedt Fultura verschillende trajecten waaronder het maatwerktraject (Rebound). Meer informatie vindt u op de website van Fultura.

Vertrouwenspersoon

Voor leerlingen zijn twee contactpersonen in de school aanwezig, zij zijn via de mail te bereiken. De namen en emailadressen zijn: mevr. C. Andela (CAndela@csgbogerman.nl) en de heer H. Tieleman (HTieleman@csgbogerman.nl). Zij komen evt. in actie wanneer er sprake is van grensoverschrijdende situaties waarbij bemiddeling en een zorgvuldige bewaking van het proces vereist is. In eerste instantie wordt een van deze contactpersonen benaderd. In tweede instantie is er voor leerlingen en ouders een externe vertrouwenspersoon aanwezig: