Schoolkosten

Ouderbijdrage

Onderwijs kost geld. Voor het verplichte programma geldt dat de Nederlandse overheid in principe deze kosten draagt en de school voor deze kosten gefinancierd wordt. Er zijn echter nog andere kosten die door de ouders worden gedragen of waarvoor aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd.


Om alle kosten inzichtelijk te maken onderscheiden wij vier categorieën:

Categorievoor wieToelichting
Categorie 1Deze kosten zijn voor de schoolHet gaat hierbij om leermiddelen die een leerling in een specifiek jaar nodig heeft, waaronder: leerboeken, werkboeken, project-boeken en tabellenboeken, eigen leermateriaal van de school en bijbehorende digitaal lesmateriaal.
Categorie 2Deze kosten zijn voor de oudersHet gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden leermiddelen die langer dan een jaar mee gaan, waaronder: atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schriften, schrijfmateriaal en dergelijke, gereedschap, sportkleding, praktijkkleding. Sommige van deze zaken worden door de school collectief ingekocht. Ouders die deze zaken niet via school aanschaffen moeten hiervoor zelf zorgdragen.
Categorie 3De scholen kunnen ouders vragen om een laptop aan te schaffen. Als ouders dit niet willen doen, dan moet de school hiervoor een alternatief bieden, zoals het in bruikleen geven van een laptop.De laptop behoort niet tot de leermiddelen. Het is een informatiedrager die noodzakelijk is om het verplichte onderwijsprogramma te kunnen volgen.
Categorie 4De school kan ouders een vrijwillige bijdrage vragen voor extra activiteitenHet gaat hierbij om extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, waaronder: (meerdaagse) excursies, introductiekamp, vieringen en bijzondere profielen: technasium

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

De scholen mogen voor de kosten onder categorie 4 een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Deze bijdrage is dus vrijwillig en de inschrijving van de leerling dan wel de deelname van leerlingen aan de onderwijsactiviteiten waarvoor deze bijdrage wordt gevraagd is niet afhankelijk van de vraag of deze bijdrage al dan niet wordt betaald. De school ontvangt echter geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het reguliere lesprogramma vallen, maar die de school de leerlingen wel wil aanbieden omdat wij dat belangrijk vinden. Om deze activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden vraagt de school aan de ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage.

Deze vrijwillige ouderbijdrage is afhankelijk van de opleiding waar uw zoon of dochter staat ingeschreven. De bijdrage bestaat uit:

  • algemene schoolkosten, het betreft hier een vergoeding voor onder andere verzekeringen, schadefonds, contributies, ouderavonden en vieringen;
  • overige schoolkosten, het betreft hier een vergoeding van de kosten voor het bieden van specifieke onderwijsstromen, extra activiteiten die primair ten doel hebben een bijdrage te leveren aan een prettig schoolklimaat en mede de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling bevorderen (onder andere excursies en introductiekampen).

De hoogte van die ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding met instemming van de Medezeggenschapsraad van de school. Een overzicht van de ouderbijdrage per leerjaar staat hier vermeld. Omstreeks september/oktober ontvangen ouders per mail een link naar een betalingssysteem.

Als ouders als gevolg van hun financiële situatie niet in staat bepaalde leermiddelen aan te schaffen, kunnen zij deze in bruikleen ontvangen. De school heeft hierover afspraken gemaakt met de Stichting Leergeld Zuidwest Friesland. De Stichting verzorgt voor de school de inkomenstoets. Indien u voldoet aan de voorwaarden dan betaalt de Stichting de helft van kosten van de excursies. De overige kosten en het in bruikleen geven van bijvoorbeeld gereedschap en een laptop is dan voor rekening van de school. U dient zich hiervoor aan te melden bij Stichting Leergeld Zuidwest Friesland via de website www.samenvoorallekinderen.nl/ouders

Leer- en werkboeken

De school stelt voor alle leerlingen de leer- en werkboeken kosteloos ter beschikking. Deze boeken zijn gebruiksmaterialen, die de school meerdere jaren wenst te gebruiken. Van leerlingen wordt verwacht dat zij zuinig met deze materialen omgaan en niet in deze boeken schrijven, dus ook niet in bepaalde werkboeken. Dit wordt vooraf duidelijk aangegeven. Mocht de school desondanks constateren dat de boeken een volgend schooljaar niet meer bruikbaar zijn, dan zal de school de kosten bij de ouders/verzorgers in rekening brengen

Overzicht schoolkosten

Ouders ontvangen omstreeks september/oktober een e-mail met daarin een link om de bijdrage via iDeal te voldoen. Een overzicht van de specifieke schoolkosten en ouderbijdrage is hieronder terug te vinden

→ Schoolkosten


Verzekering

De school heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken personen, gedurende hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van personeel (in de ruimste zin van het woord) van de verzekerde stichting. Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen naar en gaan van de genoemde schoolactiviteiten.

Verzekerd bedrag per ongeval per leerling:

- € 12.500,- per persoon in geval van overlijden
- € 60.000,- maximaal per persoon in geval van blijvende invaliditeit
- € 3.000,- maximaal per persoon voor geneeskundige kosten
- fysiotherapie (voor ongevallen na 1 juni 2019) 15 behandelingen
- € 3.000,- maximaal per persoon voor tandheelkundige kosten
- reiskosten t.b.v. ouders/verzorgers € 0,19 per km met een maximum van € 100, -
- € 1.500,- maximaal per persoon bij molest en schade aan eigendommen