Inspraak en betrokkenheid

Betrokkenheid van ouders en leerlingen is belangrijk. Die betrokkenheid stelt de school in staat de kwaliteit te bewaken en zo nodig aanpassingen te doen. De Inspectie van het Onderwijs eist dat de school verantwoording aflegt tegenover ouders en leerlingen.

Op csg Bogerman kunnen ouders op meerdere manieren participeren: via de ouderraad, oudergeleding van de (G)MR of via een ouderpanel. De school heeft één ouderraad voor de gehele school en verschillende ouderpanels voor de afdelingen. Leerlingen kunnen meepraten via de (G)MR en de leerlingenraad. Daarnaast worden leerlingen betrokken bij het project onderwijsvernieuwing

Ouderraad en ouderpanel

De ouderraad heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en de leerlingen wanneer het gaat om onderwijs, algemene vorming en opvoeding. De ouderraad heeft een adviserende en initiërende rol. De ouderraad vormt mede het klankbord voor de ouders die in de MR zitten. De ouderraad plaatst de notulen van de vergaderingen op het ouderportaal.

Wilt u deelnemen aan de ouderraad? Mail dan naar ouderraad@bogerman.nl.

Het ouderpanel is belangrijk voor onze school. Wij stellen het erg op prijs als ouders deelnemen aan het panel van de afdeling van hun kind. Ouderpanels worden gevormd per afdeling. De doelstelling is, net als bij de ouderraad, het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. Het verschil met de ouderraad is dat het ouderpanel zich richt op één afdeling.

Wilt u deelnemen aan een ouderpanel? U kunt dan contact opnemen met de mentor van uw kind.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit verkozen medewerkers, ouders en leerlingen. De MR heeft vertegenwoordigers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR) van de drie CVO-scholen. De GMR adviseert en beslist mee op stichtingsniveau. 

Leerlingenvereniging

De leerlingen van onze school worden vertegenwoordigd in een leerlingenraad. De leerlingenraad kan de medezeggenschapsraad (MR) van de school adviseren en wordt ook uitgenodigd om een lid af te vaardigen in de MR, mee te werken aan de verbetering van de sfeer op school en mee te denken over de kwaliteit van het onderwijs. De leerlingenraad vormt samen met schoolkrantcommissie en de feestcommissie de leerlingenvereniging.

Het is een vereniging voor en door leerlingen, want het bestuur bestaat in zijn geheel uit leerlingen. In het bestuur van de vereniging komt het aan op samenwerken, leiderschap, visie en doorzettingsvermogen. Met als doel: werken aan sfeer en een goede tijd voor alle leerlingen van csg Bogerman.

Schoolkrant

Een schoolkrant door en voor leerlingen. Hierin krijg jezelf de regie: waar gaat de editie over? Wie ga je interviewen? Of schiet jij de perfecte plaatjes als fotograaf? Binnen de redactie zijn verschillende functies die jij kan invullen. Daarbij komt dat je samen verantwoordelijk bent voor het uitbrengen van de schoolkrant. Een leerzame, maar vooral leuke ervaring! Contact met de schoolkrant? Mail naar schoolkrant@csgbogerman.nl

LEERLINGENRAAD

Weet jij wat er leeft onder de leerlingen? Wil je meedenken met de schoolleiding van csg Bogerman? Wil jij de school verbeteren? Leerlingen die mee willen denken én een eigen visie hebben; daar worden we bij csg Bogerman enthousiast van! Ben jij ook enthousiast geworden? Wie weet is de leerlingenraad dan wel iets voor jou!

Contact met de leerlingenraad? Mail naar leerlingenraad@csgbogerman.nl

FEESTCOMMISSIE

Ben jij een organisatietalent? Hou je zelf ook wel van en feestje? Weet jij wat nodig is om de juiste sfeer neer te zetten? Kom dan bij de feestcommissie. Er worden elk jaar diverse schoolfeesten georganiseerd. Hier kun je een grote rol in spelen. Jullie krijgen samen de verantwoordelijkheid om er een te gek feest van te maken!

Contact met de feestcommissie? Mail naar feestcommissie@csgbogerman.nl

Leerlingvolgsysteem

Om de vorderingen van leerlingen te volgen, worden gedurende het schooljaar toetsen afgenomen. De resultaten daarvan worden bijgehouden in Somtoday. De leerling ontvangt aan het einde van het schooljaar een rapport. Daarnaast gaan wij met een onafhankelijke toets na of uw kind voldoende kennis heeft van de kernvakken (Nederlands, wiskunde, Engels en rekenen). Dit doen we met het volg‐ en adviessysteem van Cito. Dit houdt in dat we in het begin van het eerste jaar een entreetoets afnemen, vervolgens aan het eind van het eerste leerjaar een vervolgtoets en aan het eind van het tweede en derde leerjaar een adviestoets.

Ouder(spreek)avonden

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende geplande momenten waarop ouders en school contact hebben. U wordt hiervoor uitgenodigd. Het gaat om ouderavonden waarbij ouders gezamenlijk worden geïnformeerd over schoolse aangelegenheden. Daarnaast zijn er ouderspreekavonden – voorheen ‘tienminutengesprekken’ – waarbij u samen met uw kind kunt spreken met de mentor en andere docenten van uw kind.